ایرانی که هواپیما را بدون چرخ فرود آورد که بود؟

خلبان هوشنگ شهبازی، مرد 55 ساله میانه ای، قهرمان فرود بوئینگ بدون چرخاست. او در گفتگو با خبرآنلاین، لحظه به لحظه فرود در پرواز 743 مسکو به تهران راتشریح کرد که در ادامه می خوانید.

کاپیتان شهبازی، چرا زمانی که از مسکو بلند شدید،متوجه نشدید چرخها نقص دارد؟

زمان تیک آف (بلند شدن) این مشکل و نقصمشخص نمی شود. آنجا چرخها باز بود و ما روی زمین مسکو بودیم، طبیعتا چرخها را بعداز بلند شدن هواپیما از زمین می بندیم. پرواز ایران ایر از مسکو به تهران، به دلیلقوانین بین المللی دارای دو گروه ناوبری هواپیما بود. چون هر گروه باید ساعات خاص ومحدودی را در روز پرواز کند. دو گروه خلبان و کمک خلبان و کمک مهندس در این پروازبود. گروه اول، صبح از مهرآباد به فرودگاه امام خمینی رفت، بعد از آنجا به مسکوپرواز کرد. بعد از سوار شدن مسافران، ما گروه دوم بودیم که از مسکو به تهرانپریدیم. پرواز بدون هیچ مشکلی در ارتفاع 37 هزار پایی حدود 3ساعت و نیم انجام شد.

پس شما هنگام فرود متوجه شدید چرخهایدماغه هواپیما باز نمی شود؟

برای درخواست کم کردن ارتفاع لازم استمسایلی را در هواپیما رعایت کنیم. زمانی که شروع کنیم کارهای فرود را روی فرودگاهامام انجام دهیم، از خلبان بغل دستم درخواست کردم چرخها را پایین بدهد، آنجا بود کهمتوجه شدیم چرخهای دماغه هواپیما پایین نیامد. ما نشستن را فراموش کردیم و درخواستکردیم برای رفع نقص به آسمان ساوه برویم.

چرا آسمان ساوه؟

معمولا برای هر پروازیکه به مشکل بر می خورد، اطراف فرودگاه، هواپیما مجبور می شود از خط پروازی خارج شودتا اشکال را برطرف کند و برگردد برای فرود. ما از خط فرود فرودگاه امام خارج شدیم وبالای رود شور نزدیک ساوه رفتیم، آنجا دستورالعمل های کارخانه سازنده را برایبازشدن چرخ دماغه سه چهار بار انجام می دادیم. وقتی به نتیجه نرسیدیم، درخواست کردممهرآباد بنشینم.

چرا مهرآباد؟ چرا درهمان فرودگاه امام ننشستید؟

همین را برجمراقبت مهرآباد پرسید. گفتم فرودگاه امام یک باند فعال بیشتر ندارد و در صورتی کهما فرود اضطراری داشته باشیم باند بسته خواهد شد و لاجرم تمام پروازهای بین المللیما تغییر مسیر می دادند. این برای آبروی کشور ما خوب نیست که با بسته شدن یک باند،فرودگاه از کار بیفتد. از طرف دیگر احتمال داشت خدای نکرده هواپیما آتش بگیرد و اگربنزین آتش می گرفت، اوضاع کاملا از کنترل خارج می شد. در مهرآباد کمکهای پزشکی وآتش نشانی، زودتر و راحتتر در دسترس قرار می گرفت.

مگر این امکانات در فرودگاه امامنبود؟

قطعا بود، ولی من مطمئن نبودم کمکهای پزشکی و آتش نشانی بهموقع برسد، چون بعد مسافت هم مطرح بود. من بایستی به فکر مسافران باشم، هر کاریلازم است باید انجام بدهم مسافران آسیب نبینند.

و فرود آمدید؟

نه به این سادگی که می گویید یا در فیلم می بینید. خوشبختی من این بود در آن پرواز معلم خلبانهای دیگر حضور داشتند. با لطف خدا و وجودآنها من توانستم این کار را کنم. دوستانی مانند استاد رستگارفر معلم خلبان، عقداییمعلم خلبان و خلبان قربانپور کمک زیادی به فرود کردند.

برگردیم به موضوع باز نشدن چرخها، آیا این هواپیماقبلا هم دچار مشکل شده بود؟

به هیچ عنوان، در چندین پرواز قبلی هیچمشکلی در چرخ دماغه این هواپیما نبود. پرواز قبلی هم پرواز مسکو بود و ما مشکلینداشتیم. البته علت اشکال را از قسمت فنی باید بپرسید. درست است مهندس مکانیک هستمولی از لحاظ تخصصی نمی توانم بگویم این اشکال چه بود.

سن هواپیما بوئینگ 727 که مجبور به فرود شد، چند سالاست؟

فکر می کنم از سال 1976 وارد ایران ایر شده.

و همین موضوع یا قطعات مستهلک باعث مشکلنشد؟

عرض کردم نمی دانم. این را از بخش فنی بایدبپرسید.

برمی گردیم به لحظه فرود. احتمالحادثه، مانند سوختن هواپیما و شعله ور شدن بنزین چقدر بود؟

همیشه ایناحتمال در فرودهای اضطراری هست. وقتی از تهران درخواست کردم روی مهرآباد بنشینم،روی آسمان کهریزک، چند دقیقه ای پرواز کردم تا بقیه سوخت اضافه هواپیما رابسوزاندم. این به نفع مسافران در سانحه احتمال است. میزان سوخت در هواپیما، حساب وکتاب دارد، بنزین پرواز مسکو به تهران حساب می شود و احتمال می دهیم اگر باند بستهبود تا اصفهان برویم و نیم ساعت هم برای پریدن روی اصفهان بنزین ذخیره می کنیم وعلاوه بر تمام این سوختها، باید ده درصد کل بنزین را هم باید در باک داشته باشیم. همه اینها برنامه ریزی آموزش خلبان موجود است.

پس مطمئن بودید بنزین اضافه در باکنیست؟

بله، وقتی درجه سوخت را کنترل کردم، با مسافران صحبت کردم ووضعیت را توضیح دادم. همه اتمام حجتها را با همه اعضای تیم پرواز انجام دادم ودستور آمادگی برای تخلیه به مهمانداران دادم. به طور کلی در هر سانحه و اشکال کهخلبان احساس کند، دستور تخلیه سریع می دهد، در عرض 30 ثانیه توسط مهمانداران، سرسرههای اضطراری باز می شود تا همه به سرعت بیرون بروند، وگرنه می سوزند. به همکارانگفتم هر وقت این علامت- که زنگ خاصی است- را شنیدید، بلافاصله درها را باز کنید. سرسره های نجات بعد از باز شدن درها پایین می پرند و مردم می توانند خارجشوند.

نقش مهمانداران در این فرود چهبود؟

شاید مردم ندادند که وظیفه اصلی مهمانداران، کمک به مسافران درحالت اضطراری است تا جانشان را نجات دهند. مهماندار، وقتی بیکار است می تواند سرویسدهد، ولی وظیفه اصلی اش هدایت سریع مسافران به بیرون در موقع اضطرار است.

و نشستید؟

من بعد ازاینکه اجازه گرفتم بنشینم، کارهای کارخانه سازنده را به دقت انجام دادم و چرخهایاصلی را به آرامی روی زمین گذاشتم.

بله،ما هم در فیلم دیدیم که چقدر هواپیما آرام و راحت روی زمیننشست.

باید من را در آن لحظه می دیدید چقدر دارم عرق می ریزم و چههیجانی دارم که هواپیما ناگهان آتش نگیرد و از باند بیرون نرود. کنترلی روی هواپیمانداشتم. هواپیما وقتی روی هوا می پرد، قابل کنترل است. هر چه سرعت کمتر می شد،دماغه سنگینتر می شود. وقتی روی باند می نشیند، با فرمان می شود آن را کنترل کرد،ولی این فرمان هم روی چرخهای دماغه کنترل دارد. در فرود ما هم اصلا چرخها باز نشدهبود. برای همین، هر لحظه ممکن بود هواپیما از باند منحرف شود و به جایی برخورد کند. روی حرکت آن، کنترلی نداشتم. تنها کنترلی که داشتم اختلاف ترمز روی پای چپ و راستبود. چون هواپیما، دو پدال ترمز دارد. از اختلاف این دو ترمز استفاده کردم تاهواپیما از باند منحرف نشود.

و مشکلیبعد از فرود و توقف پیش نیامد؟

شکر خدا، دماغه آتش نگرفت. دماغهبسیار سرخ شده بود. آتش نشانی سریع وارد باند شد و با آب، دماغه را خنک کرد. مسافرها هم به موقع از هواپیما و از طریق سرسره ها پایین آمدند و به فرودگاه رفتند. خوشبختانه تیمهای امدادی در فرودگاه بسیار آماده بودند و همه پیش بینیها انجام شدهبود و مسافران جانشان حفظ شد.

تاکنون باکسی که این تجربه را داشته، گفتگو کرده اید؟

این تجربه بسیار کم است. من هم تجربه نداشتم، ولی آموزش لازم را دیده بودم. تصور نمی کردم کنترل هواپیمااینقدر بدون فرمان و چرخ، مشکل باشد.

ازآن روز که پرواز دیگری نداشته اید؟

قانونی وجود دارد که هر خلبان هرسانحه یا حادثه تا اطلاع ثانوی اجازه پرواز ندارد، چه کار خوب انجام داده باشد یابد. همه این گزارشها خوانده شود، مصاحبه ها و بررسیها انجام شود و اگر تشخیص دادندکسی مقصر است تنبیه می شود، هر کسی مقصر نباشد دوباره به سر کار می رود. من هم طبقاین قانون الان در خانه ام و کار نرفته ام.

این مرخصی اجباری، با حقوق است؟

نه،کسانی که منتظر بازگشت به کار هستند حقوقشان از بین می رود. یعنی ممکن است دو ماهحقوق نگیریم.

فکر می کردم تشویق شدهاید؟

تا حالا نشده ام ولی قرار است بررسیها انجام شود تا ببینم چهتصمیمی گرفته می شود.

وقتی وارد خانهشدید، خانمتان می دانست؟

بله، وقتی برگشتم خانه به خانمم گفتم صندوقصدقاتت درست کار کرد و خراب نبود. او همیشه موقع پروازهای من، صدقه می دهد.

منبع:http://www.tabnak.ir

 
 
/ 2 نظر / 31 بازدید
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345391101.72